Политика конфиденциальности

Děkujeme za Vaši návštěvu obchodu La Litera. Ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě těchto webových stránek a o účelech, za nimiž jsou informace zpracovávány.

Osobní údaje, které jsou nám svěřeny, budou zpracovávány striktně důvěrným způsobem, v souladu s platnou právní úpravou regulující ochranu osobních údajů a podle tohoto Prohlášení.

I. Správce a rozsah

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (“GDPR”) a dalších požadavků na ochranu údajů je:

Jekatěrina Grigorjeva
IČ: 09197150
Sídlo: Poupětova 1332, Praha 7
Telefonní číslo: 608 915 919
E-mail: katerina@lalitera.cz

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bude použito na webové stránky obchod.lalitera.cz

II. Zásady zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi je Vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na webových stránkách. Informace, které nelze (nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím) přenést na Vaši osobu např. anonymní informace, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (jako je např. shromažďování, vyhledávání, používání, uchování a přenos dat) vždy vyžaduje zákonný důvod nebo Váš souhlas.
Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile bude splněn účel zpracování a nebudou žádné zákonem stanovené důvody k uchování takových údajů.
V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovány pro poskytování určitých nabídek, níže naleznete informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu pro zpracování a příslušné době uchování osobních údajů.

III. Zpracování dat

III-1. Webové stránky

a) Rozsah a účel zpracování
Osobní údaje našich uživatelů zaznamenávám a používám pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky a mého obsahu služeb.

Při používání těchto webových stránek shromažďuji pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log file. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:

IP adresa vašeho počítače
Datum a čas přístupu
• Název a adresa URL načteného souboru
• Síť, ze které přistupujete (odkaz URL)
• Prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako název Vašeho poskytovatele přístupu.

Tyto údaje budou zpracovány pro následující účely:

• Analýza návštěvnosti
• Zajištění pohodlného používání webových stránek

b) Právní základ
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování je nezbytné pro účely poskytování mých služeb a slouží tudíž k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti.

c) Vymazání dat a doba ukládání dat
Osobní údaje jsou odstraněny, jakmile je účel, za kterým byly ukládány, splněn. Sběr údajů pro umožnění použití těchto webových stránek a ukládání údajů v log files jsou nezbytně nutné pro provozování webových stránek. V důsledku této skutečnosti neexistuje žádná možnost podání námitky ze strany uživatele. K dalšímu ukládání osobních údajů může dojít v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje a stanoví zákon.

III-2. Kontaktní formulář

a) Rozsah a účel zpracování
Chcete-li mě kontaktovat, použijte kontaktní formulář. K vyplnění kontaktního formuláře potřebuji následující informace:

Důvod kontaktování
Jméno a příjmení
Emailová adresa

Další informace jako telefonní číslo mohou být poskytnuty, ale nejsou povinným údajem. Vaše údaje používám k zodpovězení Vašeho dotazu a v případě potřeby k zaslání požadovaného informačního materiálu. Vaše údaje budou odstraněny ve lhůtě 90 dnů po dokončení zpracování, pokud není vyžádováno delší uchování z důvodů ověřitelnosti, služeb zákaznického servisu nebo zákonného uchování.

b) Právní základ
Zpracování dat popsaných výše za účelem navázání kontaktu se provádí dobrovolně prohlášením o udělení souhlasu, které zní:

Poskytnutím svých údajů a kliknutím na tlačítko “ODESLAT” vyslovuji svůj souhlas s použitím mé e-mailové adresy pro odpověď na mou žádost. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů shromážděných v průběhu registrace mohu kdykoliv zrušit.

c) Doba uchování
Jakmile žádost, kterou jste podali, byla vyřešena a Vaše příslušné připomínky byly vyřešeny, osobní údaje zpracované kontaktním formulářem budou vymazány. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.

III-3. Uživatelské recenze

a) Rozsah a účel zpracování
Nesmírně si cením Vaší zpětné vazby. Pokud se rozhodnete zanechat hodnocení mé práce, můžete k tomu využít příslušného formuláře. K jeho vyplnění potřebuji následující informace:

Název recenze
Jméno a příjmení
Emailová adresa
Text recenze

Informace (kromě emailové adresy), které v recenzi poskytnete, budou zobrazeny veřejně. Emailová adresa veřejně zobrazena nebude, slouží pouze pro mě jako správce, abych Vás případně mohla kontaktovat.

b) Právní základ
Zpracování dat popsaných výše za účelem hodnocení služeb se provádí dobrovolně prohlášením o udělení souhlasu, které zní:

Poskytnutím svých údajů a kliknutím na tlačítko “Přidat hodnocení” vyslovuji svůj souhlas se zveřejněním mého jména, příjmení a hodnocení. Dále souhlasím s použitím mé e-mailové adresy pro případné kontaktování správcem. Tento souhlas mohu kdykoliv zrušit.

c) Doba uchování
Váš email bude uschován do schválení recenze, poté bude odstraněn. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.

III-4  Plug-Ins

Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest
Tyto webové stránky mohou obsahovat sociální pluginy sociálních sítí "Facebook"(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), “Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), “YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) a  “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Je možné, že osobní údaje o návštěvnících webových stránek mohou být také shromažďovány prostřednictvím těchto pluginů, předány příslušné službě a propojeny s příslušnou službou návštěvníka.

Po kliknutí na sociální plugin dostane příslušný poskytovatel služeb informace, že jste navštívili odpovídající stránku naší internetové nabídky. Vezměte prosím na vědomí, že není třeba mít u příslušné služby uživatelský účet, ani tam nemusíte být přihlášeni. Pokud však již máte při své návštěvě našeho webu uživatelský účet u příslušného poskytovatele služeb a jste již přihlášeni k tomuto účtu, data shromážděna sociálním pluginem jsou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spárováni k Vašemu profilu u poskytovatele služeb, musíte se před svým kliknutím na některý ze sociálních modulů odhlásit.

Správce nemá žádný vliv na to, zda a do jaké míry si příslušní poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Nejsem si vědoma rozsahu, účelu ani doby uchování příslušného sběru údajů. Ráda bych však poukázala na to, že je třeba předpokládat, že alespoň IP adresa a informace týkající se zařízení, jsou používány a zaznamenávány prostřednictvím sociálních pluginů. Je také možné, že příslušní poskytovatelé služeb používají cookies.

Rozsah a účel shromažďování údajů příslušnou službou, jakož i další zpracování a využití Vašich údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů přímo na webových stránkách příslušné služby. Zde získáte také informace o příslušných právech na ochranu dat a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:

 1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
  https://en-gb.facebook.com/policy.php
  c) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  d) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
  https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
  e) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
  https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

III-5  Cookies

Cookies

IV. Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vztahují se na Vás tato práva:• Podle článku 15 GDPR máte právo získat potvzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, plánovaná doba po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné učit, kritéria použítá ke stanovení této doby, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace týkající se použitého postupu.

 • Podle článku 16 GDPR můžete okamžitě požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Podle článku 17 GDPR můžete požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro účely uvedené v článku 17 odst. 3 GDPR.
 • Podle článku 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, osobní údaje již nejsou pro účely zpracování potřebné, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Nárok podle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR.
 • Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich předání jinému správci.
 • Podle článku 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V důsledku toho již není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna.
 • Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.Tato práva můžete uplatnit, když mě budete kontaktovat na adrese:Katerina@lalitera.cz, nebo telefonicky: +420 608 915 919

5 Právo na námitky
Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů prováděno podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte (jak již bylo výše zmíněno) právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR, za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace.

Vaše námitky zašlete prosím na: Katerina@lalitera.cz

VI. Zabezpečení dat a bezpečnostní opatření

Zavazuji se chránit Vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abych zabránila manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich uložených údajů, provádím rozsáhlá technické a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku. Ráda bych Vás upozornila, že vzhledem k struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinou osobou či institucí, za což nenesu zodpovědnost. Zejména nešifrované údaje, např. jsou-li zaslány pomocí e-mailu, mohou být čteny třetí stranou. Nemám žádnou možnost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností uživatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.